ماژول کنترل پیامکی

ماژول کنترل پیامکی، توانایی ارسال و دریافت پیامک و همچنین ارتباط با شبکه خانه هوشمند را دارد. از این پس، قابلیت کنترل خانه هوشمند از طریق پیامک و همچنین دریافت هرگونه اخطار امنیتی و عملکرد تجهیزات الکتریکی را توسط این ماژول خواهید داشت.