رله 12 کانال ترکیبی 16 آمپر

رله 12 کانال هوشمند، قابلیت عملکرد ترکیبی داشته و میتواند کنترل روشنایی، موتور برقی و فن کویل را با بیشینه ظرفیت جریان کاری 16 آمپر را انجام دهد. این رله، علاوه بر اینکه می تواند از طریق کامپیوتر برنامه ریزی شود و سناریوهای پیشرفته را انجام دهد، دارای کنترل دستی بوده که خود باعث افزایش سطح دسترسی کاربر میگردد.